Tikhomirova, Tatiana N.

Tikhomirova, Tatiana N.

Tikhomirova, Tatiana N.

Psychological Institute of Russian Academy of Education.
Lomonosov Moscow State University.
Moscow, Russia

  • Verbitskaya, L.A., Malykh, S.B., Zinchenko, Yu.P., Tikhomirova, T.N. (2015). Cognitive predictors of success in learning Russian. Psychology in Russia: State of the Art, 8(4), 91-100.
    PDF HTML
    3083
  • Tikhomirova T.N., Misozhnikova E.B., Malykh A.S., Gaydamashko I.V., Malykh S.B. (2017). Mathematical fluency in high school students. Psychology in Russia: State of the Art, 10(1), 95-104.
    PDF HTML
    1235