Shiyan, Igor B.

Shiyan, Igor B.

Shiyan, Igor B.
Shiyan, Igor B.
PhD in Psychology

Chairperson of the Laboratory of child development Scientific and Research Institute of Capital Education, Moscow City Teachers' Training University.
Moscow, Russia

  • Nikolay E. Veraksa, Anastasiya K. Belolutskaya, Irina I. Vorobyeva, Eugene E. Krasheninnikov, Elena V. Rachkova, Igor B. Shiyan, Olga A. Shiyan (2013). Structural dialectical approach in psychology: problems and research results. .Psychology in Russia: State of the Art, 6 (2), 65-77
    PDF HTML
    9078