Belolutskaya, Anastasiya K.

Belolutskaya, Anastasiya K.

Belolutskaya, Anastasiya K.
Belolutskaya, Anastasiya K.
PhD in Psychology

Leading researcher of the Laboratory of child development Scientific and Research Institute of Capital Education, Moscow City Teachers' Training University.
Moscow, Russia

  • Nikolay E. Veraksa, Anastasiya K. Belolutskaya, Irina I. Vorobyeva, Eugene E. Krasheninnikov, Elena V. Rachkova, Igor B. Shiyan, Olga A. Shiyan (2013). Structural dialectical approach in psychology: problems and research results. .Psychology in Russia: State of the Art, 6 (2), 65-77
    PDF HTML
    9079
  • Belolutskaya A.K. (2015). Multidimensionality of thinking in the context of creativity studies. Psychology in Russia: State of the Art, 8(1), 43-60.
    PDF HTML
    4131