Rachkova, Elena V.

Rachkova, Elena V.

Rachkova, Elena V.
Rachkova, Elena V.
PhD in Psychology

Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia

  • Nikolay E. Veraksa, Anastasiya K. Belolutskaya, Irina I. Vorobyeva, Eugene E. Krasheninnikov, Elena V. Rachkova, Igor B. Shiyan, Olga A. Shiyan (2013). Structural dialectical approach in psychology: problems and research results. .Psychology in Russia: State of the Art, 6 (2), 65-77
    PDF HTML
    9079