Galatenko, Vladimir V.

Galatenko, Vladimir V.

Galatenko, Vladimir V.
Galatenko, Vladimir V.
associate professor
PhD

Department of Mathematical Analysis, Faculty of Mechanics and Mathematics, Lomonosov Moscow State University.
Moscow 

  • Vladimir V. Galatenko, Evgeniy D. Livshitz, Alexander M. Chernorizov, Yury P. Zinchenko, Alexey V. Galatenko, Vladimir M. Staroverov, Sergey A. Isaychev, Vyacheslav V. Lebedev, Galina Ya. Menshikova, Alexey N. Gusev, Ekaterina M. Lobacheva, Rozaliya F. Gabidullina, Vladimir E. Podol’skii, Victor A. Sadovnichy (2013). Automated real-time classification of functional states: the significance of individual tuning stage. Psychology in Russia: State of the Art, 6(3), 40-47
    PDF HTML
    6471
  • Chernorizov A. M., Isaychev S. A., Zinchenko Yu. P., Znamenskaya I. A., Zakharov P. N., Khakhalin A. V., Gradoboeva O. N., Galatenko V. V. (2016). Psychophysiological methods for the diagnostics of human functional states: New approaches and perspectives. Psychology in Russia: State of the Art, 9(4), 23-36.
    PDF HTML
    3677