Sozinov, Alexey A.

Sozinov, Alexey A.

Sozinov, Alexey A.

researcher, Shvyrkov’s Lab. Neural Bases of Mind, Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences

  • Pöppel E., Bao Ya., Shihui Han, Sozinov A. A., Ushakov D. V., Kovalev A. I., Chernorizov A. M., Menshikova G. Ya., Zinchenko Yu. P., Zabotkina V. I., Gutyrchik E., Zaytseva Yu. S.. (2013). Unasked questions and unused answers in psychology. Psychology in Russia: State of the Art, 6(3), 4-17
    PDF HTML
    9702