Kozlov, Vladimir V.

Kozlov, Vladimir V.

Kozlov, Vladimir V.

Yaroslavl State Demidov University
Yaroslavl

  • Kozlov V.V. (2009). Integrative Psychology: the Return to the Subject of Psychology. Psychology in Russia: State of the Art, 2, 239-261
    PDF HTML
    12254