Nikolaeva, Valentina V.

Nikolaeva, Valentina V.

Nikolaeva, Valentina V.
Nikolaeva, Valentina V.
professor
doctor in Psychology

Lomonosov Moscow State University
Moscow

  • Nikolaeva V.V. (2011). B.W. Zeigarnik and Pathopsychology. Psychology in Russia: State of the Art, 4, 176-192
    PDF HTML
    5409
  • Nikolaeva V.V., Arina G.A. (2009). Clinical Psychology of Corporeality: Principles of Cultural-Historical Subject Analysis. Psychology in Russia: State of the Art, 2, 441-456
    PDF HTML
    11681